Personlighetsprofil Talent Insights

Vi på HIREQ är utbildade konsulter i personlighetsanalysen IPU Profilanalys Talent Insights.

Personlighetsprofil Talent Insights

Personlighetsprofil Talent Insights

Vi på HIREQ är utbildade konsulter i personlighetsanalysen IPU Profilanalys Talent Insights.

IPU Profilanalys bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

Metoden är utvecklad i USA där den är känd under namnen MFS, Managing For Success, Style Analysis och Success Insights. Totalt har över 30 miljoner analyser, baserade på Marstons karaktäriseringar, genomförts. I Sverige har IPU Profilanalys anpassats för svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling. IPU Profilhjul, som är en viktig del av IPU Profilanalys, har kommit till genom att kompletterat med psykologen Lüchers psykologiska färger.

Genom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram, vilka presenteras i den 20-sidiga rapporten. Metoden är utvecklad i USA. I Sverige är den naturligtvis anpassad för svenska förhållanden.

Rekrytering

Grunden för en lyckosam rekrytering är förarbetet. Vi hjälper dig att hitta rätt person.

Läs mer

Karriärvägledning

Ibland kan det vara skönt att ha en extern part att rådgöra med i personalfrågor.

Läs mer

HR

Rådgivning med experter i personalfrågor.

Läs mer

Bemanning

Har du behov av att tillfälligt förstärka personalsidan mellan varven? Vi hjälper dig!

Läs mer

Review_arrow_next Kontakta oss

om du vill veta mer

En nyckel till ökad effektivitet

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård.
Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt – och därmed effektivare.

Utöver att rapporten kring den personliga analysen ger en väldigt tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det.

Till skillnad från flera andra liknande analysverktyg är IPU Profilanalys baserat på ett mycket pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul. I detta beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det betydligt lättare att både förstå och använda analysresultatet.
Att beskriva olika beteenden i form av färger gör det lätt för även den mest ovane att på ett bättre sätt kunna hantera olika möten med människor med olika ”färger”. De blir helt enkelt effektivare som både ledare och medarbetare – oavsett i vilket sammanhang de är verksamma.

IPU Profilanalys är också mycket enkel att använda. Analysformuläret tar bara tio minuter att fylla i.

Vårt analysverktyg används för all personlig utveckling

Överallt där det finns behov av att skapa bättre kommunikation mellan människor kan IPU Profilanalys vara en viktig del av den processen.

Här är några exempel på användningsområden:

  • Ökad självkännedom
  • Ökade kunskaper om sig själv och sitt eget beteende är en grund för både ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Personlig utveckling
Rapporten i IPU Profilanalys pekar på svaga och starka sidor i det egna beteendet och är en vägledning för personlig utveckling.

Säljträning
I flera effektiva säljträningsprogram ingår IPU Profilanalys som en naturlig del.

Organisationsutveckling
Organisationens utveckling är summan av individernas utveckling. Förbättrade kommunikationer, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för hela organisationen.

Teamutveckling
IPU Profilhjul ger de grunder som behövs för att både se på hela gruppens sammansättning och skapa den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.

Förbättrad kommunikation
Genom ökad förståelse för olika personers beteenden öppnas möjligheter till exempelvis bättre relationer mellan olika verksamheter.

Konflikthantering
Tack vare färgerna i IPU Profilhjul blir beteenden som kan leda till konflikter lättare att diskutera och hantera.

Medarbetarsamtal
Den värdeneutrala rapporten, som belyser områden som kan utvecklas, är en utmärkt utgångspunkt för medarbetarsamtal.

Vid rekrytering
IPU Profilanalys är, tillsammans med andra verktyg från IPU, effektiva som en del av rekryteringsprocesser.

Karriärplanering
Hur ser mitt nästa steg i livet ut? IPU Profilanalys ger en realistisk kartbild över möjligheterna.